เปิดรับตัวแทนจำหน่ายติดตั้งเสากันขโมย

บริษัท ซิเคียวริตี้ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด รับตัวแทนจำหน่าย - ติดตั้ง เสากันขโมย ทั่วประเทศ

บริษัท ซิเคียวริตี้ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด ดำเนินงานธุรกิจเกี่ยวกับสินค้าประเภท Security สำหรับห้างร้านสรรพสินค้า และองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐ และเอกชน โดยมีนโยบายให้มีการยึดหลักคุณภาพสินค้าเป็นอันดับแรก พร้อมระบบการพัฒนาทีมงานด้านเทคนิคให้มีความพร้อม ในด้านการช่วยเหลือ ให้ข้อมูล และบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด  และได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้สินค้า และการบริการที่ตรงตามความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาของลูกค้า และด้านคุณภาพให้ดีที่สุด ทางบริษัท ยึดมั่นการทำงานในลักษณะ
“การบริการดี คุณภาพดี และความจริงใจ”
เป็นแนวทางในการทำงานมาตลอด เพื่อพลักดันสินค้าและบริการในกลุ่ม Security ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับตลาดในอนาคต

เอกสารประกอบการสมัครเป็นตัวแทน

กรณีเป็น ร้านค้า /บริษัท /หจก.
1. ทะเบียนการค้า
2. สำเนาบัตรประชาชน
3. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ
4. ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์ (อีเมล์-ถ้ามี)


กรณีเป็น ช่าง/ตัวแทนขายอิสระ /บุคคลธรรมดา/ผู้รับเหมา
(ที่ไม่ได้จดทะเบียนการค้า)
1. สำเนาบัตรประชาชน
2. แผนที่ตั้งสถานประกอบการ
3.  ชื่อที่อยู่ เบอร์โทร เบอร์แฟกซ์  (อีเมล์-ถ้ามี)


จัดส่งเอกสารได้ผ่านทางช่องทางติดต่อดังต่อไปนี้
1. ส่งทางอีเมล์: eassensorthailand@gmail.com
2.ส่งทางจดหมายลงทะเบียน: บริษัท ซิเคียวริตี้ ซัพพลาย เซอร์วิส จำกัด
97/98 หมู่ 3 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ในการเป็นตัวแทนจำหน่าย ได้ที่
คุณกิตติภูมิ  Tel: 099-536-5355 ID Line: eassensor

 

ข้อมูลธุรกิจ
บริษัท/หจก./ร้าน ประเภทธุรกิจ
ที่อยู่
เบอร์โทรศัพท์ แฟกซ์
อีเมล์ Website
ชื่อผู้ประสานงานหลัก เบอร์ติดต่อ
ข้อมูลส่วนบุคคล
ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว
เลขบัตรประชาชน วันเกิด
เบอร์โทรศัพท์บ้าน แฟกซ์
เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล์
ที่อยู่ตามหนังสือรับรอง/บัตรประชาชน
บ้านเลขที่ หมู่ที่
ซอย/ตรอก ถนน
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์
พื่นที่ที่ขอดูแลรับผิดชอบ
อำเภอ/เขต จังหวัด
โปรดแนบสำเนาเอกสารต่อไปนี้ พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
1) ภพ.20 หรือ ภพ.01 2) บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม
3) หนังสือรับรอง/ทะเบียนการค้า 4) รูปถ่ายหน้าร้าน/บริษัท
5) แผนที่ตั้งร้าน 6) แนบไฟล์แผนที่ / อื่นๆ
captcha ป้อนอักษรที่เห็นในภาพ
ลงชื่อผู้สมัคร/ผู้มีอำนาจลงนาม
วันที่
ฝ่ายขาย 24 ชม.